30% MINDER
VOEDSELVERLIES IN
VLAANDEREN TEGEN 2025

ACTIEPLAN TEGEN VOEDSELVERLIES

De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2021 het Actieplan voedselverlies en biomassa 2021-2025 goed.
Samen met alle betrokken actoren willen de Vlaamse overheid werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies (en biomassa).

De hele voedselketen streeft ernaar om 30 % van de voedselverliezen te voorkomen, herverwerken
als voedsel of hoogwaardiger te valoriseren ten opzichte van 2015. Schenking van voedseloverschotten via de voedselbank, sociale organisaties, … blijft belangrijk, en er komen ook preventie en valorisatie acties in de ganse voedselketen (van producent tot en met consument). 
In 2015 was er 907.000 ton voedselverlies. Om dit met 30 % te verminderen of hoogwaardiger te valoriseren tegen 2025, betekent dit een vermindering van 272.000 ton (als we economische groei buiten beschouwing laten).

Een belangrijke rol is weggelegd voor onder andere de sociale distributieplatformen.
“Dit actieprogramma moet ervoor zorgen dat de voedseloverschotten zoveel mogelijk door mensen worden geconsumeerd. De focus
ligt op de uitbouw van het bestaande distributienetwerk van voedselbanken en regionale distributieplatformen, en op het versterken van
de samenwerking met de aanbieders en verwerkers van voedseloverschotten.” (p 49. Actieplan Voedselverlies en biomassa 2021-2025)

De pilootprojecten binnen Flavour zetten reeds volop in op het verzamelen, herverdelen en/of verwerken van overschotten. De lessen uit dit project zullen cruciaal zijn om de rol die ze toebedeeld krijgen binnen het actieplan te vervullen.

Lees het volledige actieplan hier.
Zoeken